Book Chapters

[2] Rational Heterostructure Design for Photoelectrochemical Water Splitting, Shaohua Shen, Meng Wang, Xiangyan Chen, Multifunctional Nanocomposites for Energy and Environmental Applications, Ed. Zhanhu Guo, Yuan Chen, Na Luna Lu, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2018.

[1] Semiconducting Photocatalysis for Solar Hydrogen Conversion, Shaohua Shen*, Jie Chen, Nanomaterials for Energy Conversion and Storage, Ed. Dunwei Wang, Guozhong Cao, World Scientific, 2018.

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
¦
2006

Articles

Just Accepted

Xinyang Guo,Fei Xue,Shikai Xu,Shaohua Shen,Hongwen Huang,Maochang Liu*, Coupling Photothermal Effect into Efficient Photocatalytic H2 Production by a Plate-like Cu@ Ni Core-shell Cocatalyst, ChemCatChem, Accepted.

Muhammad Shuaib Khan, Fengkai Zhang, Minoru Osada, Samuel S. Mao, Shaohua Shen*, Graphitic Carbon Nitride‐Based Low Dimensional Heterostructures for Photocatalytic Applications, Solar RRL, Accepted.


2020

[151]Yu-Cheng Huang, K.Thanigai Arul, Chi-Liang Chen, Jeng-Lung Chen, Jie Chen, Shaohua Shen, Ying-Ru Lu, Chun-Hong Kao, Chung-Li Dong*, Wu-Ching Chou*, Electronic structures associated with enhanced photocatalytic activity in nanogap-engineered g-C3N4/Ag@SiO2 hybrid nanostructures, Applied Surface Science,2020 514, 145907. Error

[150]Hengyi Wu, Liang Wu,Shaohua Shen, Yichao Liu, Guangxu Cai, Xuening Wang, Yunhang Qiu, Huizhou Zhong, Zhuo Xing, Jun Tang, Zhongqin Dai, Changzhong Jiang, Feng Ren*, Enhanced photoelectrochemical performance of an α-Fe2O3 nanorods photoanode with embedded nanocavities formed by helium ions implantation, International Journal of Hydrogen Energy, 2020,45(16),9408-9415. Error

[149]Fujun Niu, Degao Wang, Fei Li, Yanming Fu, Shaohua Shen*, Thomas J. Meyer, Hybrid Photoelectrochemical Water Splitting Systems: From Interface Design to System Assembly, Advanced Energy Materials, 2020, 10(11), 1900399. Error

[148]Miao Wang, Chung-Li Dong, Yu-Cheng Huang, Shaohua Shen* Operando Spectral and Electrochemical Investigation into the Heterophase Stimulated Active Species Transformation in Transition-Metal Sulfides for Efficient Electrocatalytic Oxygen Evolution, ACS Catalysis, 2020, 10(3), 1855-1864. Error

[147]Yanming Fu, Ying-Rui Lu, Feng Ren, Zhuo Xing, Jie Chen, Penghui Guo, Way-Faung Pong, Chung-Li Dong*, Liang Zhao, Shaohua Shen*, Surface Electronic Structure Reconfiguration of Hematite Nanorods for Efficient Photoanodic Water Oxidation, Solar RRL, 2020, 4(1), 1900349 Error

[146]Muhammad Shuaib Khan, Zhidan Diao, Minoru Osada, Shaohua Shen*, Nitrogen doped ultrathin calcium/sodium niobate perovskite nanosheets for photocatalytic water oxidation, Solar Energy Materials and Solar Cell, 2020,205,110283. Error

[145]Yukun Zhu, Chunxiao Lv, Zhuocheng Yin, Jun Ren, Xianfeng Yang, Chung-Li Dong, Hongwei Liu, Rongsheng Cai, Yu-Cheng Huang, Wolfgang Theis, Shaohua Shen*, and Dongjiang Yang*, [001]‐Oriented Hittorf’s Phosphorus Nanorods/Polymeric Carbon Nitride Heterostructure for Boosting Wide‐Spectrum‐Responsive Photocatalytic Hydrogen Evolution from Pure Water, Angewandte Chemie International Edition , 2020, 59(2), 868–873. Error

[144] Yiqing Wang, Shaohua Shen*, Progress and Prospects of Non-metal Doped Graphitic Carbon Nitride for Improved Photocatalytic Performances, Acta Physico-Chimica Sinica, 2020, 36 (3), 1905080. Error

[143] Yanming Fu, Chung-Li Dong, Wu Zhou, Ying-Rui Lu, Yu-Cheng Huang,Ya Liu, Penghui Guo, Liang Zhao, Wu-Ching Chou, Shaohua Shen*, A ternary nanostructured α-Fe2O3/Au/TiO2 photoanode with reconstructed interfaces for efficient photoelectrocatalytic water splitting, Applied Catalysis B: Environmental, 2020, 160, 118206. Error

[142] Siyao Qiu, Qinye Li, Yongjun Xu, Shaohua Shen, Chenghua Sun*, Learning from nature: Understanding hydrogenase enzyme using computational approach, Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational Molecular Science, 2020,10(1):e1422. Error

2019

[141]Degao Wang, Fujun Niu, Michael J. Mortelliti, Matthew V. Sheridan,Benjamin D. Sherman, Yong Zhu, James R. McBride, Jillian L. Dempsey, Shaohua Shen, Christopher J. Dares, Fei Li*, Thomas J. Meyer* A stable dye-sensitized photoelectrosynthesis cell mediated by a NiO overlayer for water oxidation, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS), 2019,09(04):1821687116. Error

[140] Xiaoping Zhang, Chung-Li Dong, Zhidan Diao, Ying-Rui Lu, Shaohua Shen* Identifying the Crystal and Electronic Structure Evolution in Tri-component Transition Metal Oxide Nanosheets for Efficient Electrocatalytic Oxygen Evolution, EcoMat, 2019,1:e12005. Error

[139]Li Cai, Yuanchang Du, Xiangjiu Guan, Shaohua Shen*, CdS nanocrystallites sensitized ZnO nanorods with plasmon enhanced photoelectrochemical performance, Chinese Chemical Letters,2019,12,30(12), 2363-2367. Error

[138] Chengzhen Sun*, Shaohua Zhu, Maochang Liu, Shaohua Shen, Bofeng Bai, Selective Molecular Sieving through a Large Graphene Nanopore with Surface Charges, The Journal of Physical Chemistry Letters, 2019, 10, 22, 7188-7194. Error

[137] Daming Zhao, Chung-Li Dong, Bin Wang, Chao Chen, Yu-Cheng Huang, Zhidan Diao, Shuzhou Li, Liejin Guo, Shaohua Shen*, Synergy of Dopants and Defects in Graphitic Carbon Nitride with Exceptionally Modulated Band Structures for Efficient Photocatalytic Oxygen Evolution, Advanced Materials, 2019, 31(43), 1903545. Error

[136] Xuecheng Yan, Chung-Li Dong, Yu-Cheng Huang, Yi Jia, Longzhou Zhang, Shaohua Shen, Jun Chen, Xiangdong Yao*, Probing the Active Sites of Carbon‐Encapsulated Cobalt Nanoparticles for Oxygen Reduction, Small Methods, 2019, 3, 1800439. Error

[135] Bin Wang, Hairui Cai, Shaohua Shen*, Single Metal Atom Photocatalysis, Small Methods, 2019, 3, 1800447.

[134] Lianlian Mao, Yu-Cheng Huang, Yanming Fu, Chung-Li Dong*, Shaohua Shen*, Surface sulfurization activating hematite nanorods for efficient photoelectrochemical water splitting, Science Bulletin, 2019, 64(17),1262-1271. Error

[133] Jan E.Stehr*, Shula L.Chen, Weimin M.Chen, Li Cai, Shaohua Shen, Irina A.Buyanova*, Effects of N implantation on defect formation in ZnO nanowires, Thin Solid Films, 2019, 687, 137449. Error

[132] Yanrui Li, Tingting Kong*, Shaohua Shen*, Artificial Photosynthesis with Polymeric Carbon Nitride: When Meeting Metal Nanoparticles, Single Atoms, and Molecular Complexes, Small, 2019, 15, 1900772. Error

[131] Dávid Lukács, Miklós Németh, Łukasz Szyrwiel, Levente Illés, Béla Pécz, Shaohua Shen, József S.Pap*, Behavior of a Cu-Peptide complex under water oxidation conditions – Molecular electrocatalyst or precursor to nanostructured CuO films?, Solar Energy Materials and Solar Cells, 2019, 201, 110079. Error

[130] Naixu Li*, Rumeng Jiang, Yao Li, Jiancheng Zhou, Quanhong Ma, Shaohua Shen, Maochang Liu*, Plasma-assisted Photocatalysis of CH4 and CO2 into Ethylene, ACS Sustainable Chem. Eng., 2019, 7, 11455-11463. Error

[129] Jan Eric Stehr*, Shula Chen, Weimin M. Chen, Li Cai, Shaohua Shen, Irina Buyanova, Identification of an N-related acceptor in ZnO nanowires, Nanoscale, 2019, 11, 10921-10926.

[128] Jie Chen, Ziyu Luo, Yongping Fu, Xiaoxia Wang, Kyle Czech, Shaohua Shen, Liejin Guo, John C. Wright, Anlian Pan*, Song Jin*, Tin (IV)-Tolerant Vapor Phase Growth and Photophysical Properties of Aligned Cesium Tin Halide Perovskite (CsSnX3, X = Br, I) Nanowires, ACS Energy Letters, 2019, 4, 1045-1052. Error

[127] Xiangyan Chen, Yanming Fu, Tingting Kong, Yi Shang, Fujun Niu, Zhidan Diao, Shaohua Shen*, Protected Hematite Nanorod Arrays with Molecular Complex Co‐Catalyst for Efficient and Stable Photoelectrochemical Water Oxidation, European Journal of Inorganic Chemistry, 2019, 15, 2078-2085. Error

[126] Lingyun He, Wu Zhou, Liu Hong, Daixing Wei, Guangxu Wang, Xiaobo Shi, Shaohua Shen*, Cascading Interfaces Enable n-Si Photoanodes for Efficient and Stable Solar Water Oxidation, The Journal of Physical Chemistry Letters, 2019, 10, 2278-2285. Error

[125] Yukun Zhu, Junzhi Li, Chung-Li Dong, Jun Ren, Yu-Cheng Huang, Daming Zhao, Rongsheng Cai, Daixing Wei, Xianfeng Yang, Chunxiao Lv, Wolfgang Theis, Yuyu Bu, Wei Han, Shaohua Shen*, Dongjiang Yang*, Red phosphorus decorated and doped TiO2 nanofibers for efficient photocatalytic hydrogen evolution from pure water, Applied Catalysis B: Environmental, 2019, 255, 117764. Error

[124] Shaohua Shen*, Sarah A. Lindley, Chung-Li Dong, Eefei Chen, Ying-Rui Lu, Jigang Zhou, Yongfeng Hu, Damon A. Wheeler, Penghui Guo, Jin Z. Zhang, David S. Kliger, Samuel S. Mao, Enhancing Solar‐Driven Water Splitting with Surface‐Engineered Nanostructures, Solar RRL, 2019, 3, 1800285. Error

[123] Zhidan Diao, Daming Zhao, Chunxiao Lv, Longli Liu, Dongjiang Yang, Shaohua Shen*, Ultrafine polycrystalline titania nanofibers for superior sodium storage, Journal of Energy Chemistry, 2019, 38, 153-161. Error

[122] Miao Wang, Chung-Li Dong, Yu-Cheng Huang, Shaohua Shen*, Bifunctional cobalt phosphide nanoparticles with convertible surface structure for efficient electrocatalytic water splitting in alkaline solution, Journal of Catalysis, 2019, 371, 262-269. Error

[121] Daming Zhao, Miao Wang, Tingting Kong, Yi Shang, Xinyi Du, Liejin Guo, Shaohua Shen*, Electronic pump boosting photocatalytic hydrogen evolution over graphitic carbon nitride, Materials Today Chemistry, 2019, 11, 296-302. Error

[120] Linzhou Zhuang, Yi Jia, Hongli Liu, Xin Wang, Rosalie K. Hocking, Hongwei Liu, Jun Chen, Lei Ge, Longzhou Zhang, Mengran Li, Chung-Li Dong, Yu-Cheng Huang, Shaohua Shen, Dongjiang Yang, Zhonghua Zhu*, Xiangdong Yao*, Defect‐Induced Pt–Co–Se Coordinated Sites with Highly Asymmetrical Electronic Distribution for Boosting Oxygen‐Involving Electrocatalysis, Advanced Materials, 2019, 31, 1805581.

[119] Bin Wang, Hairui Cai, Daming Zhao, Miao Song, Penghui Guo, Shaohua Shen, Dongsheng Li*, Shengchun Yang*, Enhanced Photocatalytic Hydrogen Evolution by Partially Replaced Corner-site C Atom with P in g-C3N4, Applied Catalysis B: Environmental, 2019, 244, 486-493. Error

2018

[118] Fei Xue, Chen Chen, Wenlong Fu, Maochang Liu*, Chang Liu, Penghui Guo, Shaohua Shen, Interfacial and Dimensional Effects of Pd Co-Catalyst for Efficient Photocatalytic Hydrogen Generation, The Journal of Physical Chemistry C, 2018, 122, 25165-25173.

[117] Joshua O. Olowoyo, Manoj Kumar, Suman L. Jain, Shaohua Shen, Zhaohui Zhou, Samuel S. Mao, Alexander V. Vorontsov, Umesh Kumar*, Reinforced photocatalytic reduction of CO2 to fuel by efficient S-TiO2: Significance of sulfur doping, International Journal of Hydrogen Energy, 2018, 43, 17682-17695. Error

[116] Miao Wang, Chung-Li Dong, Yu-Cheng Huang, Yanrui Li, Shaohua Shen*, Electronic structure evolution in tricomponent metal phosphides with reduced activation energy for efficient electrocatalytic oxygen evolution, Small, 2018, 14, 1801756. Error

[115] Shaohua Shen*, Jie Chen, Meng Wang, Xia Sheng, Xiangyan Chen, Xinjian Feng*, Samuel S. Mao, Titanium Dioxide Nanostructures for Photoelectrochemical Applications, Progress in Materials Science, 2018, 98, 299-385. Error

[114] Apurba Sinhamahapatra, Ha-Young Lee, Shaohua Shen, Samuel S. Mao*, Jong-Sung Yu*, H-doped TiO2-x prepared with MgH2 for highly efficient solar-driven hydrogen production, Applied Catalysis B: Environmental, 2018, 237, 613-621. Error

[113] Xiaokang Wan, Lu Wang, Chung-Li Dong, Gabriel Menendez Rodriguez, Yu-Cheng Huang, Alceo Macchioni*, Shaohua Shen*, Activating Kläui-Type Organometallic Precursors at Metal Oxide Surfaces for Enhanced Solar Water Oxidation, ACS Energy Letters, 2018, 3, 1613–1619. Error

[112] Yazhou Zhang, Shichao Zong, Cheng Cheng, Jinwen Shi*, Penghui Guo, Xiangjiu Guan, Bing Luo, Shaohua Shen, Liejin Guo, Rapid high-temperature treatment on graphitic carbon nitride for excellent photocatalytic H2-evolution performance, Applied Catalysis B: Environmental, 2018, 233, 80-87. Error

[111] Amir Hassanpour, Shaohua Shen, Pablo Bianucci*, Sodium-doped oriented zinc oxide nanorod arrays: insights into their aqueous growth design, crystal structure, and optical properties, MRS Communications, 2018, 1-7. Error

[110] Zhuocheng Yin, Yuyu Bu, Jun Ren, Shuai Chen, Daming Zhao, Yihui Zou, Shaohua Shen*, Dongjiang Yang*, Triggering Superior Sodium Ion Adsorption on (200) Facet of Mesoporous WO3 Nanosheet Arrays for Enhanced Supercapacitance, Chemical Engineering Journal, 2018, 345, 165-173. Error

[109] Yi Shang, Fujun Niu, Shaohua Shen*, Photocatalytic water oxidation over BiVO4 with interface energetics engineered by Co and Ni‐metallated dicyanamides, Chinese Journal of Catalysis, 2018, 39, 502-509. Error

[108] Xiangyan Chen, Yanrui Li*, Shaohua Shen*, Surface and Interface Engineered Heterostructures for Solar Hydrogen Generation, Journal of Physics D: Applied Physics, 2018, 51, 163002.

[107] Meng Wang, Yakup Gönüllü, Myeongwhun Pyeon, Zhidan Diao, Lisa Czympiel, Mrityunjay Singh, Shaohua Shen*, Sanjay Mathur*, Trace Amount of Platinum Supported on Carbonized Biomorphic Wood for Efficient Electrochemical Hydrogen Evolution in Alkaline Condition, ChemistrySelect, 2018, 3, 2140-2143.

[106] Yanming Fu, Fengren Cao, Fangli Wu, Zhidan Diao, Jie Chen, Shaohua Shen*, Liang Li*, Phase-Modulated Band Alignment in CdS Nanorod/SnSx Nanosheet Hierarchical Heterojunctions toward Efficient Water Splitting, Advanced Functional Materials, 2018, 28, 1706785.

[105] Yubo Tan, Maochang Liu, Daixing Wei, Heming Tang, Xinjian Feng*, Shaohua Shen*, A simple green approach to synthesis of sub-100 nm carbon spheres as template for TiO2 hollow nanospheres with enhanced photocatalytic activities, Science China Materials, 2018, 61, 869-877.

[104] Han-Wei Chang, Yanming Fu, Wan-Yi Lee, Ying-Rui Lu, Yu-Cheng Huang, Jeng-Lung Chen, Chi-Liang Chen, Wu Ching Chou, Jin-Ming Chen, Jyh-Fu Lee, Shaohua Shen*, Chung-Li Dong*, Visible light-induced electronic structure modulation of Nb- and Ta-doped α-Fe2O3 nanorods for effective photoelectrochemical water splitting, Nanotechnology, 2018, 29, 064002.

[103] Dafeng Yan, Chung-Li Dong, Yu-Cheng Huang, Yuqin Zou*, Chao Xie, Yanyong Wang, Yiqiong Zhang, Dongdong Liu, Shaohua Shen, Shuangyin Wang*, Engineering the coordination geometry of metal–organic complex electrocatalysts for highly enhanced oxygen evolution reaction, Journal of Materials Chemistry A, 2018, 6, 805–810. Error

[102] Wu Zhou, Fujun Niu, Samuel S. Mao, Shaohua Shen*, Nickel complex engineered interface energetics for efficient photoelectrochemical hydrogen evolution over p-Si, Applied Catalysis B: Environmental, 2018, 220, 362-366. Error

[101] Zhu Chen, Li Cai, Xiaofang Yang, Coleman Kronawitter, Liejin Guo, Shaohua Shen*, Bruce E. Koel*, Reversible Structural Evolution of NiCoOxHy during the Oxygen Evolution Reaction and Identification of the Catalytically Active Phase, ACS Catalysis, 2018, 8, 1238–1247. Error

[100] Yichao Liu, Fen Ren*, Shaohua Shen, Jianan Chen, Yanming Fu, Guangxu Cai, Xuening Wang, Zhuo Xing, Liang Wu, Xudong Zheng, Changzhong Jiang, Vacancy-doped homojunction structural TiO2 nanorod photoelectrodes with greatly enhanced photoelectrochemical activity, International Journal of Hydrogen Energy, 2018, 43, 2057-2063.

2017

[99] Amir Hassanpour, Penghui Guo, Shaohua Shen, Pablo Bianucci*, The effect of cation doping on the morphology, optical and structural properties of highly oriented wurtzite ZnO-nanorod arrays grown by a hydrothermal method, Nanotechnology, 2017, 28, 435707.

[98] Jie Chen, Darien J. Morrow, Yongping Fu, Weihao Zheng, Yuzhou Zhao, Lianna Dang, Matthew J. Stolt, Daniel D. Kohler, Xiaoxia Wang, Kyle J. Czech, Matthew P. Hautzinger, Shaohua Shen, Liejin Guo, Anlian Pan, John C. Wright, and Song Jin*, Single-Crystal Thin Films of Cesium Lead Bromide Perovskite Epitaxially Grown on Metal Oxide Perovskite (SrTiO3), Journal of the American Chemical Society, 2017, 139, 13525–13532. Error

[97] Daming Zhao, Jie Chen, Chung-Li Dong, Wu Zhou, Yu-Cheng Huang, Samuel S. Mao, Liejin Guo, Shaohua Shen*, Interlayer interaction in ultrathin nanosheets of graphitic carbon nitride for efficient photocatalytic hydrogen evolution, Journal of Catalysis, 2017, 352, 491-497. Error

[96] Shaohua Shen*, Coleman Kronawitter*, George Kiriakidis, An overview of photocatalytic materials, Journal of Materiomics, 2017, 3, 1-2. Error

[95] Yanrui Li, Yu Guo, Ran Long, Dong Liu, Daming Zhao, Yubo Tan, Chao Gao, Shaohua Shen, Yujie Xiong*, Steering plasmonic hot electrons to realize enhanced full-spectrum photocatalytic hydrogen evolution, Chinese Journal of Catalysis, 2017, 39, 453-462.

[94] Zhaohui Xiao, Yu Wang, Yu-Cheng Huang, Zengxi Wei, Chung-Li Dong*, Jianmin Ma, Shaohua Shen, Yafei Li*, Shuangyin Wang*, Filling the oxygen vacancies in Co3O4 with phosphorus: an ultra-efficient electrocatalyst for overall water splitting, Energy & Environmental Science, 2017, 10, 2563-2569. Error

[93] Long Liu, Huilin Hou, Lin Wang, Rui Xu, Yong Lei, Shaohua Shen, Dongjiang Yang*, Weiyou Yang*, A transparent CdS@TiO2 nanotextile photoanode with boosted photoelectrocatalytic efficiency and stability, Nanoscale, 2017, 9, 15650-15657. Error

[92] Dawei Chen, Chung-Li Dong*, Yuqin Zou*, Dong Su*, Yu-Cheng Huang, Li Tao, Shuo Dou, Shaohua Shen*, Shuangyin Wang*, In situ evolution of highly dispersed amorphous CoOx clusters for oxygen evolution reaction, Nanoscale, 2017, 9, 11969-11975. Error

[91] Miao Wang, Meng Wang, Yanming Fu, Shaohua Shen*, Cobalt oxide and carbon modified hematite nanorod arrays for improved photoelectrochemical water splitting, Chinese Chemical Letters, 2017, 28, 2207-2211. Error

[90] Shuo Dou, Chung-Li Dong, Zhe Hu, Yu-Cheng Huang, Jeng-lung Chen, Li Tao, Dafeng Yan, Dawei Chen, Shaohua Shen*, Shulei Chou*, Shuangyin Wang*, Atomic-Scale CoOx Species in Metal-Organic Frameworks for Oxygen Evolution Reaction, Advanced Functional Materials, 2017, 1702546.

[89] Zhixiao Qin, Fei Xue, Yubin Chen*, Shaohua Shen, Liejin Guo, Spatial charge separation of one-dimensional Ni2P-Cd0.9Zn0.1S/g-C3N4 heterostructure for high-quantum-yield photocatalytic hydrogen production, Applied Catalysis B: Environmental, 2017, 217, 551-559. Error

[88] Jinwen Shi*, Yazhou Zhang, Zhaohui Zhou, Yixiang Zhao, Jingyuan Liu, Hongbing Liu, Xiang Liao, Yuchao Hu, Daming Zhao, Shaohua Shen*, LaTiO2N–LaCrO3: continuous solid solutions towards enhanced photocatalytic H2 evolution under visible-light irradiation, Dalton Transactions, 2017, 46, 10685-10693. Error

[87] Lingyun He, Wu Zhou, Dongping Cai, Samuel S. Mao, Ke Sun*, Shaohua Shen*, Pulse laser deposited n-Si/NiOx photoanodes for stable and efficient photoelectrochemical water splitting, Catalysis Science & Technology, 2017, 7, 2632-2638. Error

[86] Yubin Chen*, Chi-Hung Chuang, Zhixiao Qin, Shaohua Shen, Tennyson Doane, Clemens Burda*, Electron-transfer dependent photocatalytic hydrogen generation over cross-linked CdSe/TiO2 type-II heterostructure, Nanotechnology, 2017, 28(8), 084002. Error

[85] Fujun Niu, Chung-Li Dong, Changbao Zhu, Yu-Cheng Huang, Miao Wang, Joachim Maier, Yan Yu*, Shaohua Shen*, A novel hybrid artificial photosynthesis system using MoS2 embedded in carbon nanofibers as electron relay and hydrogen evolution catalyst, Journal of Catalysis, 2017, 352, 35-41. Error

[84] Jie Chen, Chung-Li Dong, Daming Zhao, Yu-Cheng Huang, Xixi Wang, Leith Samad, Lianna Dang, Melinda Shearer, Shaohua Shen*, Liejin Guo, Molecular Design of Polymer Heterojunctions for Efficient Solar–Hydrogen Conversion, Advanced Materials, 2017, 29(21), 1606198. Error

[83] Jie Chen, Yongping Fu, Leith Samad, Lianna Dang, Yuhou Zhao, Shaohua Shen*, Liejin Guo, Song Jin*, Vapor-Phase Epitaxial Growth of Aligned Nanowire Networks of Cesium Lead Halide Perovskites (CsPbX3, X = Cl, Br, I), Nano Letters, 2017, 17(1), 460-466. Error

[82] Li Cai, Wu Zhou, Feng Ren, Jie Chen, Guangxu Cai, Yichao Liu, Xiangjiu Guan, Shaohua Shen*, W ion implantation boosting visible-light photoelectrochemical water splitting over ZnO nanorod arrays, Journal of Photonics for Energy, 2017, 7(1), 016501. Error

[81] Bin Wang, Shaohua Shen*, Samuel S. Mao*, Black TiO2 for solar hydrogen conversion, Journal of Materiomics, 2017, 3(2), 96-111. Error

2016

[80] Fujun Niu, Shaohua Shen*, Liejin Guo, A noble-metal-free artificial photosynthesis system with TiO 2 as electron relay for efficient photocatalytic hydrogen evolution, Journal of Catalysis, 2016, 344: 141-147. Error

[79] Shaohua Shen*, Sarah A. Lindley, Xiangyan Chen and Jin Z. Zhang*, Hematite heterostructures for photoelectrochemical water splitting: rational materials design and charge carrier dynamics, Energy & Environmental Science, 2016, 9, 2744-2775. (Invited Review) Error

[78] Fujun Niu, Shaohua Shen*, Jian Wang, Liejin Guo, Engineering Interfacial Energetics: A Novel Hybrid System of Metal Oxide Quantum Dots and Cobalt Complex for Photocatalytic Water Oxidation, Electrochimica Acta, 2016, 212, 905-911. Error

[77] Liya Zhu, Youjun Lv*, Shaohua Shen, Solar fuel production at high temperatures using ceria as a dense membrane, Energy, 2016, 104, 53-63. Error

[76] Fujun Niu, Shaohua Shen*, Ning Zhang, Jie Chen, Liejin Guo, Cobaloxime Coenzyme Catalyzing Artificial Photosynthesis for Hydrogen Generation over CdS Nanocrystals, Applied Catalysis B: Environmental, 2016, 199, 134-141. Error

[75] Xiaowei Hu*, Zhenshan Cao, Yechun Wang, Shaohua Shen, Liejin Guo*, Juanwen Chen, Single Photogenerated Bubble at Gas-Evolving TiO2 Nanorod-Array Electrode, Electrochimica Acta, 2016, 202, 175-185. Error

[74] Zonghu Han, Meng Wang, Xiangyan Chen and Shaohua Shen*, CdSe Sensitized Branched CdS Hierarchical Nanostructures for Efficient Photoelectrochemical Solar Hydrogen Generation, Physical Chemistry Chemical Physics, 2016, 18, 11460-11466. Error

[73] Yubin Chen, Xiaoyang Feng, Maochang Liu, Jinzhan Su, Shaohua Shen*, Towards efficient solar-to-hydrogen conversion: fundamentals and recent progress in copper-based chalcogenide photocathodes, Nanophotonics, 2016, (Invited Review) Error

[72] Yanming Fu, Chung-Li Dong, Wan-Yi Lee, Jie Chen, Penghui Guo, Liang Zhao, Shaohua Shen*, Nb-doped Hematite Nanorods for Efficient Solar Water splitting: Electronic Structure Evolution versus Morphology Alteration, ChemNanoMat, 2016, 2, 704-711. (Invited Research Paper) Error

[71] Xiangyan Chen, Meng Wang, Jie Chen, Shaohua Shen*, Electrophoretic Deposition of Nanostructured Hematite Photoanodes for Solar Hydrogen Generation, Journal of Materials Research, 2016, 31, 1547-1553. (Invited Research Paper) Error

[70] Jie Chen, Daming Zhao, Zhidan Diao, Miao Wang, Shaohua Shen*, Ferrites boosting photocatalytic hydrogen evolution over graphitic carbon nitride: a case study of (Co, Ni)Fe2O4 modification, Sci. Bull., 2016, 61(4), 292-301. (Invited Research Paper) Error

[69] Shaohua Shen*, Daming Zhao, Jie Chen, Liejin Guo, Samuel S. Mao*, Enhanced photocatalytic hydrogen evolution over graphitic carbon nitride modified with Ti-activated mesoporous silica, Applied Catalysis A: General, 2015, 521, 111-117. (Invited Research Paper) Error

[68] Yanming Fu, Chung-Li Dong, Zhaohui Zhou, Wan-Yi Lee, Jie Chen, Penghui Guo, Liang Zhao, Shaohua Shen*, Solution growth of Ta-doped hematite nanorods for efficient photoelectrochemical water splitting: a tradeoff between electronic structure and nanostructure evolution, Physical Chemistry Chemical Physics, 2016, 18(5), 3846-3853. Error

[67] Bin Wang, Shaohua Shen*, Liejin Guo, Surface Reconstruction of Facet-Functionalized SrTiO3 Nanocrystals for Photocatalytic Hydrogen Evolution, ChemCatChem, 2016, 8, 798-804 Error

[66] Yichao Liu, Shaohua Shen, Feng Ren*, Jianan Chen, Yanming Fu, Xudong Zheng, Guangxu Cai, Zhuo Xing, Hengyi Wu, Changzhong Jiang*, Fabrication of porous TiO2 nanorod arrays photoelectrodes with enhanced photoelectrochemical water splitting by helium ions implantation, Nanoscale, 2016, 8, 10642-10648. Error

2015

[65] Jie Chen, Daming Zhao, Zhidan Diao, Miao Wang, Liejin Guo, Shaohua Shen*, Bifunctional Modification of Graphitic Carbon Nitride with MgFe2O4 for Enhanced Photocatalytic Hydrogen Generation, ACS Applied Materials & Interfaces, 2015, 7(33), 18843–18848. Error

[64] Jie Chen, Chung-Li Dong, Yuanchang Du, Daming Zhao, Shaohua Shen*, Nanogap Engineered Plasmon-Enhancement in Photocatalytic Solar Hydrogen Conversion, Advanced Materials Interfaces, 2015, 2, 1500280. Error

[63] Meng Wang, Feng Ren, Jigang Zhou, Guangxu Cai, Li Cai, Yongfeng Hu, Dongniu Wang, Yichao Liu, Liejin Guo, Shaohua Shen*, N Doping to ZnO Nanorods for Photoelectrochemical Water Splitting under Visible Light: Engineered Impurity Distribution and Terraced Band Structure, Scientific Reports, 2015, 5, 12925. Error

[62] Shaohua Shen*, Jianan Chen, Li Cai, Feng Ren, Liejin Guo, A strategy of engineering impurity distribution in metal oxide nanostructures for photoelectrochemical water splitting, Journal of Materiomics, 2015, 1, 134-145. (Invited Research Paper) Error

[61] Meng Wang, Myeongwhun Pyeon, Yakup Goenuellue, Ali Kaouk, Shaohua Shen, Liejin Guo*, Sanjay Mathur*, Constructing Fe2O3/TiO2 Core-Shell Photoelectrodes for Efficient Photoelectrochemical Water Splitting, Nanoscale, 2015, 7(22), 10094-10100. Error

[60] Xudong Zheng, Shaohua Shen, Feng Ren,* Guangxu Cai, Zhuo Xing, Yichao Liu, Dan Liu, Guozhen Zhang, Xiangheng Xiao, Wei Wu, Changzhong Jiang, Irradiation-induced TiO2 nanorods for photoelectrochemical hydrogen production, International Journal of Hydrogen Energy, 2015, 40, 5034-5041. Error

[59] Ying Liu, Feng Ren,* Shaohua Shen, Yanming Fu, Chao Chen, Chang Liu, Zhuo Xing, Dan Liu, Xiangheng Xiao, Wei Wu, Xudong Zheng, Yichao Liu, and Changzhong Jiang, Efficient enhancement of hydrogen production by Ag/Cu2O/ZnO tandem triple-junction photoelectrochemical cell, Applied Physics Letters, 2015, 106, 123901. Error

[58] Yi Jia, Chenghua Sun, Shaohua Shen, Jin Zou, Samuel S. Mao*, Xiangdong Yao*, Combination of nanosizing and interfacial effect: Future perspective for designing Mg-based nanomaterials for hydrogen storage, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2015, 44, 289–303.

[57] Bin Wang, Shaohua Shen*, Liejin Guo*, SrTiO3 single crystals enclosed with high-indexed {023} facets and {001} facets for photocatalytic hydrogen and oxygen evolution, Applied Catalysis B: Environmental, 2015, 166–167, 320–326. Error

[56] Jie Chen, Shaohua Shen*, Po Wu, Liejin Guo*, Nitrogen-doped CeOx Nanoparticles Modified Graphitic Carbon Nitride for Enhanced Photocatalytic Hydrogen Production, Green Chemistry, 2015, 17, 509-517. Error

[55] Li Cai, Feng Ren, Meng Wang, Guangxu Cai, Yubin Chen, Yichao Liu, Shaohua Shen*, Liejin Guo, V ions implanted ZnO nanorod arrays for photoelectrochemical water splitting under visible light, International Journal of Hydrogen Energy, 2015, 40, 1394-1401. Error

[54] Dongdong Wang*, Hua Dong, Xiaoyu Zhang, Yong Wu, Shaohua Shen, Bo Jiao, Zhaoxin Wu, Min Gao, Geng Wang, Dicyanovinyl-unit-induced absorption enhancement of iridium(III) complexes in long-wavelength range and potential application in dye-sensitized solar cells, Science China Chemistry, 2015, 58, 658-665. Error

2014

[53] Zhuo Xing, Shaohua Shen, Meng Wang, Feng Ren*, Ying Liu, Xudong Zheng, Yichao Liu, Xiangheng Xiao, Wei Wu, Changzhong Jiang, Efficient enhancement of solar-water-splitting by modified “Z-scheme” structural WO3-W-Si photoelectrodes, Applied Physics Letters, 2014, 105, 143902. Error

[52] Shaohua Shen*, Jigang Zhou, Chung-Li Dong, Yongfeng Hu, Eric Nestor Tseng, Penghui Guo, Liejin Guo, Samuel S. Mao*, Surface Engineered Doping of Hematite Nanorod Arrays for Improved Photoelectrochemical Water Splitting, Scientific Reports, 2014, 4, 6627. Error

[51] Liejin Guo*, Dengwei Jing*, Maochang Liu, Yubin Chen, Shaohua Shen, Jinwen Shi, Kai Zhang, Functionalized nanostructures for enhanced photocatalytic performance under solar light, Beilstein Journal of Nanotechnology, 2014, 5, 994-1004. (Invited Review) Error

[50] Youhong Guo, Yanming Fu, Ya Liu, Shaohua Shen*, Photoelectrochemical Activity of ZnFe2O4 Modified α-Fe2O3 Nanorod Array Films, RSC Advances, 2014, 4(70), 36967-36972. Error

[49] Ke Sun, Shaohua Shen*, Yongqi Liang, Paul E. Burrows, Samuel S. Mao*, Deli Wang*, Enabling Silicon for Solar Fuel Production, Chemical Reviews, 2014, 114, 8662−8719. (Invited Review)

[48] Coleman X. Kronawitter, Ioannis Zegkinoglou, Shaohua Shen, Peilin Liao, In-Sun Cho, Omar Zandi, Yi-Sheng Liu, Kourosh Lashgari, Gunnar Westin, Jinghua Guo, Franz J. Himpsel, Emily A. Carter, Xiaolin Zheng, Thomas W. Hamann, Bruce E. Koel, Samuel S. Mao*, Lionel Vayssieres*, Titanium Incorporation into Hematite Photoelectrodes: Theoretical Considerations and Experimental Observations, Energy & Environmental Science, 2014, 7, 3100-3121. (Invited Perspective)

[47] Jie Chen, Shaohua Shen*, Penghui Guo, Meng Wang, Po Wu, Xixi Wang, Liejin Guo*, In-situ Reduction Synthesis of Nano-sized Cu2O Particles Modifying g-C3N4 for Enhanced Photocatalytic Hydrogen Production, Applied Catalysis B: Environmental, 2014, 152-153, 335-341. Error

[46] Meng Wang, Feng Ren, Guangxu Cai, Yichao Liu, Shaohua Shen*, Liejin Guo, Activating ZnO nanorod photoanodes in visible light by Cu ion implantation, Nano Research, 2014, 7, 353-364. Error

[45] Jie Chen, Shaohua Shen*, Penghui Guo, Po Wu, Liejin Guo*, Spatial Engineering of Photo-active Sites on g-C3N4 for Efficient Solar Hydrogen Generation, Journal of Materials Chemistry A, 2014, 2, 4605–4612. Error

[44] Ke Sun, Shaohua Shen, Justin Cheung, Xiaolu Pang, Namseok Park, Jigang Zhou, Yongfeng Hu, Zhelin Sun, Sun Young Noh, Riley T. Conor, Paul Yu, Sungho Jin, Deli Wang, Si Photoanode Protected by Metal Modified ITO with Ultrathin NiOx for Solar Water Oxidation, Physical Chemistry Chemical Physics, 2014, 16, 4612-4625. Error

[43] Shaohua Shen*, Jie Chen, Ranjit T. Koodali, Yongfeng Hu, Qunfeng Xiao, Jigang Zhou, Xixi Wang, Liejin Guo, Activation of MCM-41 mesoporous silica by transition-metal incorporation for photocatalytic hydrogen production, Applied Catalysis B: Environmental, 2014, 150–151, 138–146. Error

[42] Shaohua Shen*, Mingtao Li, Liejin Guo, Jiangang Jiang, Samuel S. Mao, Surface Passivation of Undoped Hematite Nanorod Arrays via Aqueous Solution Growth for Improved Photoelectrochemical Water Splitting, Journal of Colloid and Interface Science, 2014, 427, 20-24. Error

[41] Jianan Chen, Miao Yu, Haoyu Wang, Shaohua Shen*, Meng Wang, Liejin Guo, Au@SiO2 core/shell nanoparticles decorated TiO2 nanorod arrays for enhanced photoelectrochemical water splitting, Chinese Science Bulletin, 2014, 59(18), 2191-2198. (Invited Research Paper)

[40] Jiangang Jiang, Meng Wang, Qingyun Chen, Shaohua Shen, Mingtao Li, Liejin Guo, Synthesis and characterization of nanoporous Bi3NbO7 films: application to photoelectrochemical water splitting, RSC Advances, 2014, 4, 10542-10548. Error

[39] Shaohua Shen*, Towards Efficient Solar Water Splitting over Hematite Photoelectrodes, Journal of Materials Research, 2014, 29, 29-46. (Invited Review) Error

[38] Jie Chen, Shaohua Shen*, Penghui Guo, Meng Wang, Jinzhan Su, Daming Zhao, Liejin Guo*, Plasmonic Ag@SiO2 core/shell structure modified g-C3N4 with enhanced visible light photocatalytic activity, Journal of Materials Research, 2014, 29, 64-70. (Invited Research Paper) Error

[37] Yubin Chen, Chi-Hung Chuang, Keng-Chu Lin, Shaohua Shen, Christopher McCleese, Liejin Guo*, and Clemens Burda*, Synthesis and Photoelectrochemical Properties of (Cu2Sn)xZn3(1−x)S3 Nanocrystal Films, Journal of Physical Chemistry C, 2014, 118, 11954−11963. Error

2013

[36] Samuel S. Mao*, Shaohua Shen, Hydrogen Production: Catalysing artificial photosynthesis, Nature Photonics, 2013, 7, 944-946. (Invited News and Views) Error

[35] Guorui Yang, Wei Yan*, Qian Zhang, Shaohua Shen* and Shujiang Ding, One-dimensional CdS/ZnO core/shell nanofibers via single-spinneret electrospinning: tunable morphology and efficient photocatalytic hydrogen production, Nanoscale, 2013, 5, 12432-12439. Error

[34] Shaohua Shen*, Coleman X. Kronawitter, Damon A. Wheeler, Penghui Guo, Sarah A. Lindley, Jiangang Jiang, Jin Z. Zhang, Liejin Guo and Samuel S. Mao*, Physical and Photoelectrochemical Characterization of Ti-doped Hematite Photoanodes Prepared by Solution Growth, Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1, 14498-14506. Error

[33] Shaohua Shen*, Penghui Guo, Damon A. Wheeler, Jiangang Jiang, Sarah A. Lindley, Coleman X. Kronawitter, Jin Z. Zhang, Liejin Guo and Samuel S. Mao*, Physical and photoelectrochemical properties of Zr-doped hematite nanorod arrays, Nanoscale, 2013, 5, 9867-9874. Error

[32] Shaohua Shen*, Coleman X. Kronawitter, Jiangang Jiang, Penghui Guo, Liejin Guo, Samuel S. Mao, A ZnO/ZnO:Cr isostructural nanojunction electrode for photoelectrochemical water splitting, Nano Energy, 2013, 2, 958–965. Error

[31] Penghui Guo, Jiangang Jiang, Shaohua Shen, Liejin Guo*, ZnS/ZnO heterojunction as photoelectrode: Type II band alignment towards enhanced photoelectrochemical performance, International Journal of Hydrogen Energy 2013, 38, 13097–13103. Error

[30] Dengwei Jing, Jinwen Shi, Shaohua Shen, and Liejin Guo, Efficient Photocatalytic Hydrogen Evolution Under Visible Light Over a Mesoporous Titania Crystallized by Thermal Treatment in Hydrogen, Science of Advanced Materials, 2013, 5, 982-986.

[29] C.X. Kronawitter, I. Zegkinoglou, S. Shen, J.-H. Guo, F.J. Himpsel, S.S. Mao, L. Vayssieres, On the orbital anisotropy in Hematite nanorod-based photoanodes, Physical Chemistry Chemical Physics, 2013, 15, 13483-13488. Error

[28] Ke Sun, Xiaolu Pang, Shaohua Shen, Xueqiang Qian, Justin S. Cheung, and Deli Wang, Metal Oxide Composite Enabled Nanotextured Si Photoanode for Efficient Solar Driven Water Oxidation, Nano Lett., 2013, 13, 2064−2072. Error

[27] Shaohua Shen*, Jiangang Jiang, Penghui Guo, and Liejin Guo, Facile Growth of Porous Hematite Films for Photoelectrochemical Water Splitting, International Journal of Photoenergy, 2013, 174982 (8 pages).

2012

[26] Samuel S. Mao*, Shaohua Shen, Liejin Guo, Nanomaterials for renewable hydrogen production, storage and utilization, Progress in Natural Science: Materials International, 2012; 22(6): 522–534. (Invited Review) Error

[25] Shaohua Shen*, Jiangang Jiang, Penghui Guo, Coleman X. Kronawitter, Samuel S. Mao, Liejin Guo, Effect of Cr doping on the photoelectrochemical performance of hematite nanorod photoanodes, Nano Energy, 2012, 1, 732–741. Error

[24] Jinwen Shi, Lijing Ma, Po Wu, Zhaohui Zhou, Penghui Guo, Shaohua Shen, Dengwei Jing, Liejin Guo, A novel Sn2Sb2O7 nanophotocatalyst for visible-light-driven H2 evolution, Nano Research, 2012, 5, 576-583. Error

[23] Ke Sun, Namseok Park, Zhelin Sun, Jigang Zhou, Jian Wang, Xiaolu Pang, Shaohua Shen, Sun Young Noh, Yi Jing, Sungho Jin, Paul K. L. Yu, Deli Wang, Nickel oxide functionalized silicon for efficient photo-oxidation of water, Energy Environ. Sci., 2012, 5, 7872-7877.

[22] Shaohua Shen, Samuel S Mao, Nanostructure Designs for Effective Solar-to-Hydrogen Conversion, Nanophotonics, 2012, 1, 31-50. (Invited Review) Error

[21] Shaohua Shen*, Coleman X Kronawitter, Jiangang Jiang, Samuel S Mao, Liejin Guo, Surface Tuning for Promoted Charge Transfer in Hematite Nanorod Arrays as Water-Splitting Photoanodes, Nano Research, 2012, 5, 327-336. Error

[20] Jinwen Shi, Shaohua Shen*, Yubin Chen, Liejin Guo, and Samuel S. Mao, Visible light-driven photocatalysis of doped SrTiO3 tubular structure, Optics Express, 2012, 20, A351-A359. (Invited Research Paper) Error

[19] Shaohua Shen*, Liang Zhao, Xiangjiu Guan, Liejin Guo, Improving visible-light photocatalytic activity for hydrogen evolution over ZnIn2S4: A case study of alkaline-earth metal doping, Journal of Physics and Chemistry of Solids, 2012, 73, 79–83. Error

[18] Zheng Liu, Shaohua Shen, Liejin Guo, Study on photocatalytic performance for hydrogen evolution over CdS/M-MCM-41 (M = Zr, Ti) composite photocatalysts under visible light illumination, International Journal of Hydrogen Energy, 2012, 37(1), 816-821. Error

2011

[17] Shaohua Shen*, Jie Chen, Xixi Wang, Liang Zhao, Liejin Guo, Microwave-assisted hydrothermal synthesis of transition-metal doped ZnIn2S4 and its photocatalytic activity for hydrogen evolution under visible light, Journal of Power Sources, 2011, 196, 10112-10119. Error

[16] Coleman X. Kronawitter, Lionel Vayssieres, Shaohua Shen, Leijin Guo, Damon A. Wheeler, Jin Z. Zhang, Bonnie R. Antoun and Samuel S. Mao, A perspective on solar-driven water splitting with all-oxide heteronanostructures, Energy & Environmental Science, 2011, 4, 3889-3899. (Invited Perspective) Error

[15] Shaohua Shen*, Penghui Guo, Liang Zhao, Yuanchang Du, Liejin Guo, Insights into photoluminescence property and photocatalytic activity of cubic and rhombohedral ZnIn2S4, Journal of Solid State Chemistry, 2011, 184: 2250-2256. Error

[14] Shaohua Shen, Xiaobo Chen, Feng Ren, Coleman X Kronawitter, Samuel S Mao, Liejin Guo, Solar light-driven photocatalytic hydrogen evolution over ZnIn2S4 loaded with transition-metal sulfides, Nanoscale Research Letters, 2011, 6: 290. Error

[13] Shaohua Shen*, Jinwen Shi, Penghui Guo, Liejin Guo, Visible-Light-Driven Photocatalytic Water Splitting on Nanostructured Semiconducting Materials, International Journal of Nanotechnology, 2011, 8(6-7): 523-591. (Invited Review)

2010

[12] Xiaobo Chen, Shaohua Shen, Liejin Guo, Samuel S. Mao, Semiconductor-based photocatalytic hydrogen generation, Chemical Reviews, 2010, 110, 6503-6570. (Invited Review)

[11] Dengwei Jing, Liejin Guo, Liang Zhao, Ximin Zhang, Huan Liu, Mingtao Li, Shaohua Shen, Guanjie Liu, Xiaowei Hu, Xianghui Zhang, Kai Zhang, Lijing Ma, Penghui Guo, Efficient solar hydrogen production by photocatalytic water splitting: From fundamental study to pilot demonstration, International Journal of Hydrogen Energy, 2010, 35(13): 7087-7097.

[10] Shaohua Shen, Liejin Guo, Xiaobo Chen, Feng Ren, Samuel S. Mao, Effect of Ag2S on solar-driven photocatalytic hydrogen evolution of nanostructured CdS, International Journal of Hydrogen Energy, 2010, 35(13): 7110-7115.

[9]   Shaohua Shen*, Liang Zhao, Liejin Guo, ZnmIn2S3+m (m=1~5, integer): A new series of visible light-driven photocatalysts for splitting water to hydrogen, International Journal of Hydrogen Energy, 2010, 35: 10148-10154.

[8]   Shaohua Shen, Liejin Guo, Xiaobo Chen, Feng Ren, Coleman X. Kronawitter, Samuel S. Mao, Effect of Noble Metal in CdS/M/TiO2 for Photocatalytic Degradation of Methylene Blue under Visible Light, International Journal of Green Nanotechnology: Materials Science & Engineering, 2010, 1: M94-M104.

2006~2009

[7]   Shaohua Shen, Liang Zhao, Liejin Guo, Crystallite, optical and photocatalytic properties of visible-light-driven ZnIn2S4 photocatalysts synthesized via a surfactant-assisted hydrothermal method, Materials Research Bulletin, 2009, 44(1): 100-105.

[6]   Shaohua Shen, Liejin Guo, Growth of quantum-confined CdS nanoparticles inside Ti-MCM-41 as a visible light photocatalyst, Materials Research Bulletin, 2008, 43(2): 437-446.

[5]   Shaohua Shen, Liang Zhao, Liejin Guo, Morphology, structure and photocatalytic performance of ZnIn2S4 synthesized via a solvothermal/hydrothermal route in different solvents, Journal of Physics and Chemistry of Solids, 2008, 69(10): 2426- 2432.

[4]   Shaohua Shen, Liang Zhao, Liejin Guo, Cetyltrimethylammoniumbromide (CTAB)-assisted hydrothermal synthesis of ZnIn2S4 as an efficient visible-light-driven photocatalyst for hydrogen production, International Journal of Hydrogen Energy, 2008, 33(17): 4501-4510.

[3]   Shaohua Shen, Liang Zhao, Zhaohui Zhou, Liejin Guo, Enhanced Photocatalytic Hydrogen Evolution over Cu-Doped ZnIn2S4 under Visible Light Irradiation, Journal of Physical Chemistry C, 2008, 112(41): 16148-16155.

[2]   Shaohua Shen, Liejin Guo, Hydrothermal synthesis, characterization, and photocatalytic performances of Cr incorporated, and Cr and Ti co-incorporated MCM-41 as visible light photocatalysts for water splitting, Catalysis Today, 2007, 129(3-4): 414-420.

[1]   Shaohua Shen, Liejin Guo, Structural, textural and photocatalytic properties of quantum-sized In2S3-sensitized Ti-MCM-41 prepared by ion-exchange and sulfidation methods, Journal of Solid State Chemistry, 2006, 179(8): 2629-2635.

Visitors: 网页计数器